• Maintenancecontract for your (Joomla) website

  Maintenancecontract

  Joomla OnderhoudscontractEvery Joomla website consists of a number of software components. Basic Joomla software and installed software extensions such as components, modules, plugins, language files and templates. With a Maintenancecontract from Swemmelaar Webdesign you ensure that all components remain up-to-date.

  These files are often improved by the developer of this software. As a result, newer updates are added. Many websites, however, forget to maintain the website technically. For the security and stability of your Joomla website, we recommend installing these updates.

  If this does not happen, parts of your website may no longer function properly and it is easier for hackers to penetrate your website. This applies to all websites on the internet.

  Preventive maintenance is ultimately many times cheaper than waiting until the website no longer functions properly and as a result you have to develop a new website or hire an expensive programmer. You can compare this with the maintenance of your car: topping up the oil and coolant from time to time is good for the engine and your car can take it again. This story also applies to your Joomla website.

  Of course you can update your website yourself. There is a fairly technical side to it and you need to be well informed. If you do it yourself, there is a risk that your website will no longer function properly and you may lose your entire website.

  Here Swemmelaar Webdesign comes to your aid, by means of a Maintenancecontract we ensure every month that your website remains up to date and functions properly.

  The Maintenancecontract is intended for:

  • Updates of Joomla major releases, from for example 3.3.4 to 3.3.6 *.
  • Updates of the components.
  • Updates of the modules.
  • Updates of the plugins.
  • Updates to the language files.
  • Updates to the template.
  • Customization (placing / changing / removing content at your request up to a maximum spendable time as stated in the Maintenancecontract (content is understood to be Photos, Articles, Text etc.))

  Does not concern updates from version 2.5 to, for example, version 3.0, we will issue a separate offer for this.

   

  The Maintenancecontract is NOT intended to add new functionality to the website, unless otherwise agreed.

   

  We are happy to enter into this Maintenancecontract with you, so that your website remains healthy, vital and up to date. Swemmelaar Webdesign is one of the cheaper providers in the field of Joomla Maintenancecontracts, where the service and quality is very high. Loud and clear.

  What you can expect from us:

  • Monthly check of your website for available updates.
  • The updates are then installed asap.
  • Before we install these updates we will make a full backup of your website.
  • We will inform you when the Maintenancecontract will expire.
  • Every month we report what the hours have been spent on.

  The standard terms and conditions of Swemmelaar Webdesign apply to this maintenance agreement together with the additional conditions below.

  • Maintenancecontract is entered into for a minimum period of one year, unless agreed otherwise.
  • If the Maintenancecontract is canceled prematurely, the costs for the remaining period will not be reimbursed.

  Contact Swemmelaar Webdesign today to keep your website up to date!

   

   

   

 • Onderhoudscontract voor uw Joomla website

  Joomla Onderhoudscontract

  Joomla OnderhoudscontractIedere Joomla website bestaat uit een aantal softwarecomponenten. Basissoftware van Joomla en de geïnstalleerde software-extensies zoals componenten, modules, plugins, taalbestanden en templates. Met een onderhoudscontract van Swemmelaar Webdesign zorgt u ervoor dat alle componenten up-to-date blijven.

  Vaak worden deze bestanden verbeterd door de ontwikkelaar van deze software. Hierdoor komen er steeds nieuwere updates bij. Bij veel websites wordt echter vergeten om de website technisch te onderhouden. Voor de veiligheid en stabiliteit van uw Joomla website raden wij aan om deze updates te installeren.

  Mocht dit niet gebeuren, dan kunnen er onderdelen van uw website niet goed meer functioneren en is het gemakkelijker voor hackers om uw website binnen te dringen. Dit geldt voor alle websites op het internet.

  Preventief onderhoud is uiteindelijk vele malen goedkoper dan afwachten totdat de website niet meer goed functioneert en je hierdoor een nieuwe website moet laten ontwikkelen of een dure programmeur moet inhuren. U kunt dit vergelijken met het onderhoud van uw auto: af en toe de olie en koelvloeistof bijvullen is goed voor de motor en uw auto kan er dan weer even tegenaan. Zo geldt dit verhaaltje ook voor uw Joomla website.

  Natuurlijk kunt u uw website zelf updaten. Er komt een vrij technische kant bij kijken en u moet goed op de hoogte zijn. Als u het zelf doet, bestaat het gevaar dat uw website niet meer goed functioneert en hierdoor kunt u uw gehele website kwijtraken.

  Hier springt Swemmelaar Webdesign u te hulp, door middel van een onderhoudscontract zorgen wij er maandelijks voor dat uw website up to date blijft en goed functioneert.

  Het onderhoudscontract is bedoeld voor:

  • Updates van Joomla major releases, van bijvoorbeeld 3.3.4 naar 3.3.6*.
  • Updates van de componenten.
  • Updates van de modules.
  • Updates van de plugins.
  • Updates van de taalbestanden.
  • Updates van de template.
  • Maatwerk (op uw verzoek plaatsen/wijzigen/verwijderen van content tot een maximum besteedbare tijd zoals in het onderhoudscontract is opgenomen (onder content wordt verstaan Foto's, Artikelen, Tekst etc.))

  Betreft niet updates van versie 2.5 naar bijvoorbeeld versie 3.0, hiervoor brengen wij een aparte offerte uit.

   

  Het onderhoudscontract is NIET bedoeld om nieuwe functionaliteit aan de website toe te voegen, tenzij anders overeengekomen.

   

  Wij gaan graag met u dit onderhoudscontract aan, zodat uw website gezond, vitaal en up to date blijft. Swemmelaar Webdesign is één van de goedkopere aanbieders op het gebied van Joomla onderhoudscontracten, waarbij de service en kwaliteit erg hoog is. Helder en duidelijk.

  Wat u van ons kunt verwachten:

  • Maandelijkse check van uw website op beschikbare updates.
  • De updates worden dan z.s.m geïnstalleerd.
  • Voordat wij deze updates installeren maken wij een volledige back-up van uw website.
  • Wij informeren u wanneer het ondershoudscontract afloopt.
  • Maandelijks rapporteren wij u waaraan de uren zijn besteed.

  Op deze onderhoudsovereenkomst zijn de standaard algemene voorwaarden van Swemmelaar Webdesign van toepassing samen met de onderstaande aanvullende voorwaarden.

  • Onderhoudscontract wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar, tenzij anders overengekomen.
  • Mocht het onderhoudscontract tussentijds worden opgezegd dan vindt er geen restitutie plaats van de kosten over de restperiode.

  Neem vandaag nog contact op met Swemmelaar Webdesign zodat uw website up to date blijft!

   

   

   

 • Website - Joomla website, Responsive and SEO optimized

   

  Website A website must sell, but it must also be beautiful and function properly. The websites of Swemmelaar Webdesign are effective, user-friendly and always well-arranged. Our websites are characterized by the clear design and implementation of a CMS (Read here: What is a CMS?), Making it possible to manage your website yourself.  

   

  Web design

  A website of Swemmelaar Webdesign is representative and functional. Swemmelaar Webdesign takes care of customized web design and adjusts the unique design completely to your wishes. Our design provides a reinforcement of your digital brand, making it easier for you to bind customers to your company. Innovative, clear and absolutely catchy. During development, the customer can view our development server and make adjustments / comments in the meantime. In this way we ensure that the customer gets exactly what he / she wants. We take this into account the advancing insight of the customer to a certain extent. It is certainly not the intention that a totally different website is created than what was initially agreed, but adjustments to the layout and the like can be implemented quickly and before the website is delivered.

  For the design and (extra) functionality of your website we only use professional providers of templates and components.  

   

  Website and branding

  A company website is part of your digital branding. That is why Swemmelaar Webdesign not only looks at your objectives, but also at the wishes of your target group when developing your website. You will find the powerful strategy of Swemmelaar Webdesign in a creative concept.  

   

  Hosting

  Especially for customers who have had the website built by us, we offer an affordable hosting package. The hosting package costs € 45.00 excluding VAT, per year. The hosting package has the following specifications:

  • 1GB web space
  • 100GB data traffic
  • Extra fast thanks to SDD storage
  • Unlimited number of email accounts
  • Max 25 databases Incl. 1 domain name  

   

  Maintenance

  After delivery of the website it is of course important that your website remains up-to-date. For this Swemmelaar Webdesign offers the possibility to conclude a suitable maintenance contract with us so that you are assured that your website remains up-to-date and safe.

  Want to know more about the websites of Swemmelaar Webdesign? Then please contact us!

   

 • Website - Joomla website, Responsive en SEO geoptimaliseerd

  Website
   
   

  WebsiteEen website moet verkopen, maar moet ook mooi zijn en goed functioneren. De websites van Swemmelaar Webdesign zijn doeltreffend, gebruiksvriendelijk en altijd overzichtelijk. Onze websites kenmerken zich door het heldere design en de implementatie van een CMS (Lees hier: Wat is een CMS?), waardoor het eventueel mogelijk is om zelf uw website te beheren.

   

  Webdesign

  Een website van Swemmelaar Webdesign is representatief en functioneel. Swemmelaar Webdesign zorgt voor webdesign op maat en stemt het unieke ontwerp helemaal af op uw wensen. Ons design zorgt voor een versteviging van uw digitale merk, waardoor u de klanten makkelijker aan uw bedrijf kunt binden. Innovatief, helder en absoluut pakkend. Tijdens de ontwikkeling kan de klant meekijken op onze ontwikkel server en tussentijds bijsturen / commentaar geven. Op deze manier verzekeren wij ons dat de klant precies dat krijgt wat hij/zij wenst. Hiermee houden we rekening met het voortschrijdend inzicht van de klant tot op zekere hoogte. Het is zeker niet de bedoeling dat er een totaal andere website ontstaat als wat in eerste instantie is overeengekomen, maar aanpassingen in de layout en dergelijke kunnen op deze manier snel en voor oplevering van de website worden doorgevoerd. 

  Voor het design en de (extra) functionaliteit van uw website maken wij alleen gebruik van professionele aanbieders van templates en componenten.

   

  Website en branding

  Een bedrijfs website is onderdeel van je digitale branding. Daarom kijkt Swemmelaar Webdesign bij de ontwikkeling van uw website niet alleen naar uw doelstellingen, maar ook naar de wensen van uw doelgroep. In een creatief concept vind u de krachtige strategie van Swemmelaar Webdesign terug.

   

  Hosting

  Speciaal voor klanten welke bij ons de website hebben laten bouwen bieden wij een betaalbaar hosting-pakket aan. Het hosting pakket kost € 45,00 exclusief BTW, per jaar. Het hosting pakket heeft de volgende specificaties:

  • 1GB webruimte
  • Onbeperkt dataverkeer
  • Extra snel dankzij SDD-opslag
  • Ongelimiteerd aantal email-accounts
  • Max. 25 databases
  • Incl. 1 domeinnaam

   

  Onderhoud

  Na oplevering van de website is het natuurlijk van belang dat uw website up-to-date blijft. Hiervoor biedt Swemmelaar Webdesign de mogelijkheid om bij ons een passend onderhoudscontract af te sluiten zodat u ervan verzekerd bent dat uw website up-to-date en veilig blijft.

  Meer weten over de websites van Swemmelaar Webdesign? Neem dan gerust contact op!